VARKENS

Voor de varkens zijn twee erkende varkensdierenartsen bij Dierenhospitaal Visdonk werkzaam. Binnen de varkensgezondheidszorg staat de bedrijfsbegeleiding centraal, zowel voor zeugenbedrijven als voor vleesvarkensbedrijven.

Naast de klinische beoordeling van (re)productie en diergezondheid worden aspecten als huisvesting, hygiëne en dierenwelzijn ook geanalyseerd en beoordeeld. Daarnaast dragen we zorg voor een verantwoord en zo beperkt mogelijk medicijngebruik door te adviseren welke antibiotica voor welke situatie ingezet dienen te worden en te evalueren of de therapie succes heeft gehad. Ook helpen we met het up to date houden van het bedrijfsbehandelplan en het maken van een bedrijfsgezondheidsplan. Dit om problemen van resistentie te voorkomen.

Bovendien helpen we met het samenstellen van bedrijfsspecifieke entschema’s en geven we tips om de algehele gezondheid van de dieren/het bedrijf te verhogen (denk aan interne en externe biosecurity/ quarantaine etc.). Om zinvolle adviezen te kunnen geven, maken we gebruik van verschillende onderzoeken, waaronder mestonderzoek, bloedonderzoek, secties en long-spoelingen.

BESTELLIJST MEDICIJNEN

Als u op de link hieronder klikt, vindt u de bestellijst voor de medicijnen.
De medicijnen kunnen worden opgehaald bij bezoek aan Dierenhospitaal Visdonk of worden meegenomen bij de eerstvolgende (bedrijfs-) visite.

Bestellijst Medicijnen Varkens >

Elk varkensbedrijf wordt minimaal een keer per maand bezocht door de begeleidende dierenarts. Hierbij worden ook de, vanuit de overheid verplichte, werkzaamheden meegenomen zoals de klinische inspectie op aangifteplichtige ziekten als varkenspest en MKZ en worden eventueel de verplichte bloedmonsters afgenomen (als dit niet via de slachtlijn gebeurt).

Wij beschikken over prima relaties met een uitgebreid netwerk van andere dienstverleners in de varkenshouderij, zoals de veevoederindustrie, de Faculteit Diergeneeskunde en de Gezondheidsdienst voor Dieren. Indien nodig maken wij gebruik van hun kennis om u optimaal van dienst te kunnen zijn. Daarnaast hebben we goede contacten met collega varkensdierenartsen uit Brabant. Bovendien bezoeken we wel eens samen met een collega probleembedrijven voor een second opinion, twee zien soms meer als een.

Alles om te zorgen dat uw bedrijf optimaal draait en blijft draaien, zowel voor u als voor de dieren zelf.

STANDAARD BEHANDELINGSADVIEZEN

In het kader van een verantwoord diergeneesmiddelen gebruik is naast het beperkt gebruiken van antibiotica, het voldoende lang en in de juiste dosering toedienen van de middelen belangrijk. Bovendien is het kiezen van het juiste middel erg belangrijk. In deze adviezen staan geen 3e keuze middelen. Dit omdat deze niet ingezet mogen worden. Deze mogen pas ingezet worden na het laten doen van een BO (bacteriologisch onderzoek) en een ABG (antibiogram) en als uit dit onderzoek blijkt dat de betreffende kiem alleen voor het 3e keuze middel gevoelig is. Als de kiem ook voor andere middelen gevoelig is, dienen deze ingezet te worden. De 3e keus middelen zijn: Baytril/Cobactan/Excenel en Naxcel. Als u twijfelt over welk middel te kiezen in een bepaald geval, overleg dan met de dierenarts. Het kan zijn dat op uw bedrijf een ander middel de voorkeur verdient bijvoorbeeld omdat er resistentie is vastgesteld.

Dit zijn de behandelingsadviezen zoals wij die als Dierenhospitaal Visdonk adviseren aan onze varkenshouders. Het kan dus zo zijn dat op uw bedrijf andere middelen gekozen dienen te worden. Voor alle aandoeningen waarbij er sprake is van ontsteking en/of koorts is het zeer verstandig om een pijnstiller/ontstekingsremmer te geven naast antibiotica. U kunt kiezen uit novem/ketofen of finadyne.

ZEUGEN
Aandoeningen Middelen Alternatief
Baarmoederontsteking Diatrim
Oxytocine
Ampicillan 20%
Oxytocine
Uierontsteking Diatrim Ampicillan 20%
Longontsteking Engemycine
Oxytetracycline 20%
Diatrim
Gewrichtsontsteking Procpen Ampicillan 20%
Ontwormen Flutelmium Rintal

ZUIGENDE BIGGEN
 Aandoeningen Middelen Alternatief
Geboortediarree E.coli *- inj Diatrim Ampicillan 20%
Geboortediarree E. coli *- or Colistine/enterogel TMP/S
Clostridium – injectie Amocol Procpen
Clostridium – oraal Amocol Ampicillinetrihydraat
Longontsteking – injectie Oxytetracycline
Engemycine
Diatrim
Draxxin
Longontsteking – oraal Doxycycline
Oxytetracycline
TMP/S
Streptococcen – injectie Ampicillan 20%
Albipen
Procpen
Smeerpokken/-wrang – inj. Diatrim Albipen
Ampicillan
Smeerpokken/-wrang – or. TMP/S

* Bij diarree bij de biggen is het naast het behandelen met antibioticum verstandig om ze ook te ondersteunen met extra elektrolyten (zoals eurolectrol). Daarnaast is het verstandig de biggen op de 2e/3e levensdag te behandelen met Baycox ter preventie van coccidiose en om darmschade bij de biggen te beperken. 

GESPEENDE BIGGEN
 Aandoeningen Middelen Alternatief
Speendiarree  – injectie Ampicillan 20% Diatrim
Speendiarree  – oraal Colistine Ampicillinetrihydraat
Longontsteking – injectie Oxytetracycline 10%
Engemycine
Cyclosol
Ampicillan 20%
Longontsteking – oraal Doxycycline
Oxytetracycline
TMP/S
Streptococcen – injectie Ampicillan 20%
Albipen
+ Voreen
Procpen

+ Voreen

Streptococcen – oraal Ampicillinetrihydraat TMP/S
Smeerpokken/-wrang -inj. Diatrim Albipen
Ampicillan 20%
Smeerpokken/-wrang -or. TMP/S
Vibrio – injectie Denagard 10% Lincomycine
Virbio – oraal Denagard Tylan WO
Pia – injectie Tylosine 20%
Tylan 200
Denagard 10%
Pia – oraal Tylan WO Denagard
Glasser – injectie Engemycine
Oxytetracycline
Diatrim
Glasser – oraal Ampicillinetrihydraat TMP/S
Ontworming – injectie Euromac
Dectomax
Levamisole 10%

VLEESVARKENS
Aandoeningen Middelen Alternatief
Salmonellose – injectie Diatrim Engemycine
Oxytetracycline 10%
Cyclosol
Salmonellose – oraal Colistine Oxytetracycline
Longontsteking – injectie Engemycine
Oxytetracycline 10%
Cyclosol
Ampicillan 20%
Longontsteking – oraal Doxycycline
Oxytetracycline
TMP/S
Pia – injectie Tylosine 20%
Tylan 200
Denagard
Pia – oraal Tylan WO Denagard
Gewrichtsontsteking – inj. Procpen Ampicillan 20 %
Albipen
Hersenvliesontsteking Ampicillan 20 %
Albipen
Procpen
Diarree – injectie Ampicillan 20%
Diarree – oraal Colistine TMP/S
Ontworming – injectie Euromec
Dectomax
Levamisole 10%
Ontworming – oraal Flutelmium Rintal

BEDRIJFSBEGELEIDING

Zoals verteld op de hoofdpagina van varkens voeren wij op de meeste bedrijven 1 keer in de 4 weken een bedrijfsbezoek uit. Dit is een combinatie van de normale werkzaamheden (als het scannen van de zeugen, het vaccineren van dieren, de klinische inspectie op aangifteplichtige ziekten en het eventuele verplichte bloedonderzoek) en het begeleiden van het bedrijf.

Dit begeleiden is o.a. het evalueren van de technische resultaten als groei, uitval en voederconversie en het evalueren van de diergezondheid en het dierenwelzijn tijdens de ronde over het bedrijf. Als hier bijzonderheden uitkomen, wordt er samen met u als veehouder een plan van aanpak gemaakt om danwel de resultaten, danwel de gezondheid/het welzijn op te vijzelen

MESTONDERZOEK

Bij de varkens kan het in geval van diarreeproblemen zinvol zijn een mestonderzoek uit te (laten) voeren. Als wij aanleiding zien, kunnen we mestmonsters verzamelen en opsturen naar de gezondheidsdienst voor dieren voor onderzoek op bijvoorbeeld Pia/Vibrio of Salmonella.

In geval van diarreeproblemen bij de biggen in de kraamstal of op de batterij hebben wij zelf een sneltest in huis voor onderzoek op het Rotavirus/Coronavirus en Clostridium. Als hier niks uitkomt, kan het monster alsnog opgestuurd worden.

BLOEDONDERZOEK

Indien er aanleiding voor is, kunnen wij bloedjes tappen op uw bedrijf voor onderzoek op bepaalde ziektes waar in uw geval een verdenking van is. Het is hierbij belangrijk de juiste dieren te laten tappen en genoeg dieren te laten tappen. Dit om te zorgen dat we uiteindelijk wel conclusies kunnen trekken uit de resultaten. Er wordt dus altijd eerst een tapschema door ons opgesteld specifiek voor uw bedrijf en de situatie op dat moment.

Het bloedonderzoek doen wij niet zelf op de praktijk, maar we sturen de bloedjes over het algemeen op naar de gezondheidsdienst voor dieren. Dit bedrijf is onafhankelijk en perfect ingericht op het uitvoeren van allerhande onderzoeken. Daarnaast kan het ook zinvol zijn een bloedonderzoek uit te voeren om de algehele status van uw bedrijf in kaart te brengen. Een soort nulmeting om te weten wat de situatie op uw bedrijf is onder normale omstandigheden.

ECHOGRAFIE/SCANNEN

Het scannen van de zeugen om te kijken of ze drachtig zijn, is een service die wij, indien gewenst, bij de reguliere bedrijfsbegeleiding aanbieden. Met de scanner is een drachtcontrole mogelijk vanaf zo’n 23 dagen na inseminatie. Hieronder volgen een paar beelden zoals die gezien kunnen worden bij drachtige zeugen.

25 dagen dracht

36 dagen dracht

SECTIES

Bij problemen als bijvoorbeeld een verhoogde uitval, veel ademhalingsproblemen, veel diarreeproblemen of veel achterblijvers kan het zinvol zijn ook een aantal dieren te selecteren om sectie op te laten doen. Hierbij kan er gekeken worden of er veranderingen zijn aan de organen en kan er tevens een histologisch en bacteriologisch onderzoek ingezet worden om een diagnose te stellen. Als er een bacterie gevonden wordt, kan er ook nog een gevoeligheidstest ingezet worden om te kijken voor welke antibiotica de kiem gevoelig is.

Overleg altijd eerst met uw dierenarts om te kijken of het zinvol is sectie te laten doen en zo ja op welke dieren. Dit om te voorkomen dat u verkeerde dieren opstuurt waar niks uitkomt of dat er een uitslag komt waar u niks mee kunt betreffende het bedrijfsprobleem. De dierenarts kan dan tevens een aanvraagformulier invullen en doorfaxen naar de sectiezaal, zodat die weten wat er speelt en wat de bedoeling is van de sectie/waar ze specifiek op dienen te letten. Bovendien kan er dan gevraagd worden de kiem achter te houden voor het maken van een autovaccin (in geval van streptococcen). Deze onderzoeken laten wij doen door de gezondheidsdienst voor dieren.

LONGSPOELINGEN

In bepaalde situaties kan het interessant zijn in plaats van bijvoorbeeld bloed- of mestonderzoek longspoelingen te laten doen. Het voordeel hiervan is dat je eventuele ziektekiemen die in de longen aanwezig zijn aan kunt tonen. Deze techniek dient wel netjes uitgevoerd te worden om te voorkomen dat er kiemen in de vloeistof komen die bijvoorbeeld in de bek van het varken zitten. Het idee is om echt alleen kiemen in de vloeistof te krijgen die wat dieper in de longen zitten. De biggen worden helemaal in slaap gebracht voor deze techniek en het is net als bij de andere onderzoeken belangrijk de juiste dieren te selecteren om representatieve resultaten te krijgen. Bij zwaardere vleesvarkens wordt de longspoeling zonder verdoving uitgevoerd via een iets andere techniek. Deze longspoelingen kunnen alleen door dierenartsen uitgevoerd worden.

Nadat de uitslag bekend is, is het belangrijk te interpreteren welke kiem(en) voor de problemen verantwoordelijk zijn en op welke leeftijd deze kiem in het varken terechtkomt. Met die informatie kan dan vervolgens het optimale vaccinatiemoment bepaald worden (als blijkt dat een vaccinatie nodig is). Ook hier is de dierenarts degene die ervoor gekwalificeerd is.